نانو

کلمه مورد نظر را در کادر جستجو وارد کنید. بدین ترتیب فایلهای مربوط به آن کلمه از داخل جدول انتخاب می شوند. برای دریافت فایل بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمائید. برای بازگشت به اپلیکیشن back بزنید.

ردیفعنوان
1نانوتکنولوژی و کاربردهای آن - پاورپوینت
2روش های سنتز نانو ذرات مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
3نانو ساختار ها مقدمه کامل برای نوشتن پایان نامه با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
4خواص و کاربردهای اکسید نیکل مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
5خواص و کاربردهای نانو ذرات اکسید تیتانیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
6خواص و کاربردهای آلومینا نانو ذرات اکسید آلومینیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
7ضررهای فناوری نانو
8لایه های نازک اکسید نیکل مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
9اثر پارامترهای سنتز بر روی خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای اکسید تیتانیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
10مطالعه اثر پارامترهای سنتز بر روی خواص ساختاری نانو ذرات آلومینا مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
11روشهای سنتز نانو ساختارها مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
12معرفی روشهای لایه نشانی، خواص و کاربردهای لایه های نازک مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
13خواص و کاربردهای نانوکامپوزیت های آلی- معدنی مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
14خواص ساختاری، الکتریکی و اپتیکی نانو کامپوزیتهای پلیمری نیمرسانای شفاف مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
15اکسیدهای نیمرسانای شفاف مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
16لایه های نازک اکسید قلع مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
17خواص اکسید وانادیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
18لایه های نازک اکسید وانادیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
19مطالعه و بررسی اثر دمای بستر و غلظت محلول بر روی خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری لایه­ های نازک نیمرسانای شفاف اکسید نیکل (p-NiO) تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز

کلمه مورد نظر را در کادر جستجو وارد کنید. بدین ترتیب فایلهای مربوط به آن کلمه از داخل جدول انتخاب می شوند. برای دریافت فایل بر روی عنوان مورد نظر کلیک نمائید. برای بازگشت به اپلیکیشن back بزنید.

ردیفعنوان
1نانوتکنولوژی و کاربردهای آن - پاورپوینت
2روش های سنتز نانو ذرات مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
3نانو ساختار ها مقدمه کامل برای نوشتن پایان نامه با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
4خواص و کاربردهای اکسید نیکل مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
5خواص و کاربردهای نانو ذرات اکسید تیتانیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
6خواص و کاربردهای آلومینا نانو ذرات اکسید آلومینیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
7ضررهای فناوری نانو
8لایه های نازک اکسید نیکل مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
9اثر پارامترهای سنتز بر روی خواص ساختاری و اپتیکی نانوساختارهای اکسید تیتانیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
10مطالعه اثر پارامترهای سنتز بر روی خواص ساختاری نانو ذرات آلومینا مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
11روشهای سنتز نانو ساختارها مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
12معرفی روشهای لایه نشانی، خواص و کاربردهای لایه های نازک مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
13خواص و کاربردهای نانوکامپوزیت های آلی- معدنی مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
14خواص ساختاری، الکتریکی و اپتیکی نانو کامپوزیتهای پلیمری نیمرسانای شفاف مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
15اکسیدهای نیمرسانای شفاف مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
16لایه های نازک اکسید قلع مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
17خواص اکسید وانادیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
18لایه های نازک اکسید وانادیوم مقدمه بسیار مناسب و کامل برای نوشتن پایان نامه حاصل ترجمه مقالات خارجی با فهرست کامل و با رعایت تمام نکات نگارشی
19مطالعه و بررسی اثر دمای بستر و غلظت محلول بر روی خواص الکتریکی، اپتیکی و ساختاری لایه­ های نازک نیمرسانای شفاف اکسید نیکل (p-NiO) تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز